Nástěnka

Plavání – 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11.2019

12.11.2019 – Canisterapie – v MŠ – 9,00 hod.

5.11.2019 – Vánoční focení dětí – 10,00 hod.

Název projektu:              Společně

Registrační číslo:             CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003879

Zaměření projektu:       kombinace témat – osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí.

Cíl projektu:                      rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a  budoucí směřování

Cílová skupina:                děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Schválená částka:           321 152,00 Kč

Aktivity projektu:          

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – cílem je podpořit profesní růst a rozvoj pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání v oblastech: čtenářská a matematická pregramotnost
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich děti do ZŠ. Tato setkání budou realizována za účasti externího odborníka.

Termín zahájení projektu:          1.9.2017

Termín ukončení projektu:        31.8.2019

 


Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016.

Prostřednictvím projektu “Klokánkovy tajemné úkoly” se nám podařilo vybavit naší mateřskou školu novou didaktickou pomůckou – “Klokanův kufr”.  Dětem tak můžeme nabídnout aktivity pro rozvoj jejich řečových a komunikačních schopností, ale i zrakového a sluchového vnímání, paměti, grafomotoriky, kresby, orientace v prostoru a čase, matematických představ, rovněž získávají základní dovednosti předcházející čtení a psaní. Veškeré aktivity vedou k tomu, aby děti dosáhly možného maxima rozvoje nejen řečových schopností, ale celé své osobnosti (s ohledem na jejich možnosti) před nástupem do základní školy.

Děti, které s Klokanem Povídálkem plní jednotlivé tajemné úkoly, se krůček po krůčku učí přesně to, co potřebují.

Klokanův kufr umožnil všem proměnit denní společná logopedická cvičení i individuální logopedickou terapii ve hru, která je pro ně atraktivní a zajímavá, čímž se výrazně podpořil jejich mluvní apetit.

 

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 737565909
739348790
Email: reditel@skolkauskolky.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
Ostrava – Poruba