Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2022

Název projektu:           Mámo, táto pojď si hrát a řemeslo poznávat!

Výše příspěvku:            40 000,- Kč

Cíl projektu:                  zapojení dětí i jejich rodičů do aktivit pořádaných školou

  • tvůrčí dílny s rodiči
  • projektové dny se zaměřením na řemesla
  • zatraktivnění pracovních činností s netradičními materiály

  

Název programu:            Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu:              „Společně III.“

Schválená částka:           266 860,- Kč

Aktivity projektu:            kombinace následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí,

podpora extrakurikulárních/ rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí,  spolupráce s veřejností

  

 

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020

Název projektu:               “Ve školce se nenudíme 2!”

Výše příspěvku:               40 000,- Kč

Cíl projektu:                     zapojení dětí i jejich rodičů do aktivit pořádaných školou

zájmové kroužky, LPPJ, akce s rodiči

  

Název programu:            Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva:                               Implementace Strategie digitálního vzdělávání II

Název projektu:              „S roboty napříč předměty“

Výše příspěvku:               703 010,- Kč

 Název projektu:              Společně II

Registrační číslo:            CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012230

Zaměření projektu:       kombinace následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společnévzdělávání dětí, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit,   aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností

Cíl projektu:                      rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a  budoucí směřování

Cílová skupina:                děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Schválená částka:          414 494,00 Kč

Termín zahájení projektu:          1.3.2019

Termín ukončení projektu:        28.2.2021

 

  

Statutární město Ostrava – 2019

Název projektu:  “Ve školce se nenudíme!”

Výše příspěvku:  40 000,-Kč

Cíl projektu: zapojení dětí i jejich rodičů do aktivit pořádaných školou

Zájmové kroužky – Veselé pískání, Dětská jóga, Zdravé sportování, Tancování pro radost – nákupem nových atraktivních pomůcek  rozšíříme dětem repertoár aktivit

LPPJ – má pozitivní vliv na harmonický rozvoj osobnosti dítěte (odstraňování stavů agresivity, zklidnění hyperaktivních dětí, rozvoj pohybových a motorických schoností)

Akce s rodiči – Tvůrčí dílny, sportovní odpoledne – rozloučení s předškoláky –

 


 


 

Moravskoslezský kraj – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2018/2019

Název projektu:  “Senzorický chodníček”

Výše příspěvku:  70 000,-Kč

Cíl projektu: vybudovat na školní zahhradě senzorický chodníček. který současně esteticky dotváří prostor před vchodem do budovy MŠ, kde je již od loňského roku vybudováno “miniarboretum” s popiskami rostlin. Při chůzi po senzorickém chodníčku mají děti možnost vnímat různé druhy povrchů, což stimuluje nejen plosku nohy, ale rovněž rozvíjí jejich celkové motorické schopnosti, koordinaci pohybů a podporuje tak celistvý rozvoj pohybové soustavy.

 


 


 

Název projektu:              Společně

Registrační číslo:             CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003879

Zaměření projektu:       kombinace témat – osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí.

Cíl projektu:                      rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a  budoucí směřování

Cílová skupina:                děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Schválená částka:           321 152,00 Kč

Aktivity projektu:          

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – cílem je podpořit profesní růst a rozvoj pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání v oblastech: čtenářská a matematická pregramotnost
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich děti do ZŠ. Tato setkání budou realizována za účasti externího odborníka.

Termín zahájení projektu:          1.9.2017

Termín ukončení projektu:        31.8.2019

 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016.

Prostřednictvím projektu “Klokánkovy tajemné úkoly” se nám podařilo vybavit naší mateřskou školu novou didaktickou pomůckou – “Klokanův kufr”.  Dětem tak můžeme nabídnout aktivity pro rozvoj jejich řečových a komunikačních schopností, ale i zrakového a sluchového vnímání, paměti, grafomotoriky, kresby, orientace v prostoru a čase, matematických představ, rovněž získávají základní dovednosti předcházející čtení a psaní. Veškeré aktivity vedou k tomu, aby děti dosáhly možného maxima rozvoje nejen řečových schopností, ale celé své osobnosti (s ohledem na jejich možnosti) před nástupem do základní školy.

Děti, které s Klokanem Povídálkem plní jednotlivé tajemné úkoly, se krůček po krůčku učí přesně to, co potřebují.

Klokanův kufr umožnil všem proměnit denní společná logopedická cvičení i individuální logopedickou terapii ve hru, která je pro ně atraktivní a zajímavá, čímž se výrazně podpořil jejich mluvní apetit.

 

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 739348790
Email: reditel@skolkauskolky.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
708 00 Ostrava – Poruba